Orzeł Innowacji Startup

Celem konkursu jest wyłonienie młodych firm, które rozwijają swoją działalność oferując innowacyjne i kreujące wartość produkty oraz usługi. Konkurs ma za zadanie pokazanie dobrych przykładów innowacyjnych projektów, produktów, usług w młodych firmach – startupach.

Regulamin konkursu „Orzeł innowacji - Start Up!” PDF

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Orzeł innowacji – StartUp !” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Gremi Business Communication Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 00-838), przy ul. Prostej 51, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000478681, NIP 527-270-17-13, REGON: 146896842, o kapitale zakładowym w wysokości 10 005 000,00 zł opłaconym w całości – zwana dalej „ Organizatorem”.

2. Konkurs ma na celu wyłonienie młodych firm, które rozwijają swoją działalność oferując innowacyjne i kreujące wartość produkty oraz usługi.

3. Konkurs ma za zadanie pokazanie dobrych przykładów innowacyjnych projektów, produktów, usług w młodych firmach – start-upach.

4. Konkurs ma za zadanie pokazanie dobrych przykładów innowacyjności w polskich firmach.

5. Konkurs prowadzony będzie z ramienia Organizatora przez Redakcję dziennika „Rzeczpospolita” wydawanego przez Organizatora, zwaną dalej „ Redakcją Rzeczpospolitej”).

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 612, z późn. zm.).

7. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 , 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.).

§ 2

Warunki udziału w Konkursie

1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 27.10.2015 do dnia 31.12.2015 r.

2. Udział w Konkursie mogą brać udział przedsiębiorcy spełniający określone w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) warunki Konkursu, którzy sami przysłali zgłoszenie wdrożonych innowacji do Konkursu lub zostali zgłoszeni przez innych przedsiębiorców lub organizacje. Zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonać w terminie do dnia 20 listopada 2015 r. na adres wskazany przez Organizatora w ogłoszeniach dotyczących Konkursu, zamieszczonych w szczególności na stronie internetowej www.rp.pl/orzelinnowacji Przy czym ostateczny termin zbierania kandydatur do udziału w Konkursie może ulec zmianom.

3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie podmioty, o których mowa w ust. 4, zarejestrowane w Polsce i spełniające określone poniżej kryteria.

4. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.) - dalej: „Przedsiębiorcy”, tj.:

1) osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą;

2) wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej

- wpisani do właściwego rejestru, bądź ewidencji nie wcześniej niż 2 lata przed zgłoszeniem do Konkursu.

5. Warunkiem udziału Przedsiębiorcy w Konkursie jest spełnienie następujących wymogów:

1) wykazanie się przez Przedsiębiorcę przychodem w dowolnej wysokości ze sprzedaży oferowanych przez siebie innowacyjnych produktów, rozwiązań lub usług;

2) podanie podstawowych dane Przedsiębiorcy i podstawowe dane dotyczące jego działalności, w tym np. dotyczące uzyskanych dofinansowań;

3) złożenie oświadczenia, że innowacyjny produkt lub usługa oferowane przez Przedsiębiorcę są oryginalne i nie zostały nigdy wcześniej wdrożone;

4) złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, akceptacji jego postanowień i zobowiązania do jego przestrzegania;

5) w przypadku Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do udziału w Konkursie, zgodnie ze wzorem takiego oświadczenia stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem.

7. Przedsiębiorca biorący udział w Konkursie jest związany warunkami Regulaminu.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby lub podmiotu.

9. Wszelkie naruszenia Regulaminu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

§ 3

Zasady i przebieg Konkursu

1. Wyboru zwycięzcy Konkursu spośród Przedsiębiorców zgłoszonych i zakwalifikowanych do udziału w Konkursie na podstawie spełniania kryteriów przewidzianych zgodnie z Regulaminem (dalej: „Uczestnicy”), dokonuje kapituła wybrana z ramienia Organizatora przez Redakcję Rzeczpospolitej (dalej: „Kapituła”).

2. W pierwszym etapie Konkursu Kapituła dokona wyboru co najmniej pięciu Uczestników drugiego etapu Konkursu. W drugim etapie Konkursu Kapituła oceni prezentacje przedstawione przez przedstawicieli Uczestników dotyczące ich biznesu lub prowadzonych przedsięwzięć. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni po dyskusji i głosowaniu członków Kapituły.

3. Kapituła podejmuje rozstrzygnięcia w zakresie objętym Konkursem zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków Kapituły.

4. Organizator może dokonać weryfikacji zgłoszeń, by wyeliminować ewentualne nieprawidłowości w danych. Organizator może też wystąpić do kandydatów do udziału w Konkursie o dodatkowe dane lub weryfikować je w innych źródłach.

§ 4

Nagrody w Konkursie

1. Nagrodę w Konkursie stanowi statuetka (statuetki) i tytuł „Orzeł innowacji - Start Up!“ oraz kampania reklamowa w tytułach Gremi Business Communication warta 250 tys. zł (podatek VAT pokrywa laureat) oraz pakiet szkoleń wartości 5 000.zł.

2. Kapituła może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia.

3. Organizator zastrzega prawo nie przyznania nagrody przez Kapitułę. Nieprzyznanie nagrody nie stwarza jakiegokolwiek roszczenia z tego tytułu po stronie Uczestników.

4. Decyzja Organizatora w sprawie przyznania, bądź nieprzyznania nagród w Konkursie jest ostateczna.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w czasie trwania Konkursu na inne, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków udziału w Konkursie, a w szczególności, że nie obniży wartości lub jakości pierwotnie przyrzeczonej Nagrody.

6. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią ani żądać zamiany przyznanej mu nagrody na ekwiwalent pieniężny .

7. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody składając Organizatorowi oświadczenie w tym przedmiocie, sporządzone w formie pisemnej pod rygorem jego nieważności.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Uczestnikowi przyznanej mu nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w wyniku podania przez Uczestnika nieprawidłowych danych, bądź niepoinformowania Organizatora o zmianie tych danych.

9. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) – Uczestnik będący osobą fizyczną zobowiązany jest, przed udostępnieniem mu nagrody, wpłacić Organizatorowi jako płatnikowi tego podatku kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego, stanowiącą 10% wartości przyznanej nagrody rzeczowej – na konto Organizatora nr 60 1560 0013 2993 9555 2000 0001

§ 5

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem rozstrzygane będą z ramienia Organizatora przez redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita”.

2. Jakiekolwiek zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Konkursu („dalej: „Reklamacja”) powinny zostać przesłane do Organizatora w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Reklamacja musi zawierać dane Uczestnika zgłaszającego reklamację, zgłaszane zarzuty, uzasadnienie oraz podpisy osób uprawnionych do reprezentowania zgłaszającego reklamację.

4. Reklamacje należy zgłaszać w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Decyduje data stempla pocztowego.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

6. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7. Wszelkie roszczenia z tytułu udziału w Konkursie zgłoszone po upływie terminu określonego w ust. 4 nie będą rozpatrywane.

§ 6

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm. – dalej „Uodo”) Uczestników będących osobami fizycznymi jest Organizator.

2. Administrator danych przetwarza i chroni dane osobowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Podanie danych osobowych wymagane zgodnie z Regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne dla spełnienia wymogów określonych w Regulaminie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu przewidzianym Regulaminem uniemożliwia udział Uczestnika w Konkursie.

4. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym i związane z tym konsekwencje.

5. Dane osobowe przetwarzane w związku z Konkursem są zgodnie z zakresem udzielonej przez Uczestnika zgody oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z Uodo oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

6. Osoby, których dotyczą w/w dane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu powinny skontaktować się oni z Organizatorem. Każda w/w osoba ma prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych poprzez przysłanie Organizatorowi pisemnego, własnoręcznie podpisanego wniosku w tym przedmiocie, z wykorzystaniem następujących danych: ?Gremi Business Communication Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, adres e-mail: marketing@rp.pl?tel.: (+48 22) 629 86 14(od poniedziałku do piątku w godz. 9-17, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

7. Uczestnik ma prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych poprzez przysłanie Organizatorowi pisemnego, własnoręcznie podpisanego wniosku w tym przedmiocie. Zgłoszenie przez Uczestnika żądania usunięcia jego danych osobowych podczas trwania Konkursu oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.

8. Organizator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia do na stronie internetowej Konkursu pod adresem www.rp.pl/orzelinnowacji (dalej: „Strona Internetowa Konkursu”), gdzie jego treść jest dostępna do dnia zakończenia Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie przez cały czas trwania Konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie Internetowej Konkursu.

3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią ani przyrzeczenia publicznego ani oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

4. We wszelkich sprawach związanych z Konkursem należy kontaktować się z Organizatorem z wykorzystaniem następujących danych: a.ogonowska@rp.pl i a.krakowiak@rp.pl

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się włąściwe obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw wskazanych w Regulaminie.

7. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów powstałych na tle Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem, których nie uda się załatwić w sposób określony w ust. 7, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Załącznik:

1) wzór oświadczenia Uczestnika – osoby fizycznej

Powrót do ankiety.